СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Социална отговорност

Дейността по корпоративна социална отговорност навлезе наскоро в практиката на водещите и социално-отговорни компании. Още от времето, когато тя не бе строго дефинирана от маркетинговата теория като такава е присъствала трайно в комплексния процес на работа на „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД. Дейността по КСО се изразява в отговорност към служителите на предприятието, социална отговорност към околната среда и заинтересованите страни, както и участия в обществено важни проекти и благотворителна дейност.

Цялостната дейност по КСО изпълнява фирмени цели, свързани с производителността на труда, вкл. поддържане и повишаване квалификацията на служителите и работниците на предприятието; с човешки ресурси, вкл. повишаване мотивация на служителите, работниците и създаване на екипи, подобряване на микроклимата.

Голяма част от дейността на предприятието, свързана с КСО е публично обявена посредством публикуваните годишни финансови отчети, информацията за разпределение на капитала и непериодично обявяване на официална информация в пресата посредством прес-информация и в статии на различна тематика.


 

Социална отговорност към служителите

В „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД работят повече от 1000 човека както пряко наети, така и от подизпълнители.

Въпреки изключително нестабилната икономическа конюнктура предприятието винаги полага усилия за осигуряване на благоприятна работна среда и формирането на ефективни екипи, както и постигане на баланс между служебни задължения и личен живот на служителите и поощряване на постигнати високи резултати. Това е стимулирано и посредством организиране, провеждане и колективни посещения на разни мероприятия по различни поводи.

Булярд извършва кариерно планиране посредством организирането, провеждането, промоция на курсове, обучения, вкл. вътрешнофирмени, за служители и работници на предприятието, осигуряване на стаж, практика за студенти и ученици от специализирани училища и висши институти (ТУ, Варна, Морско училище, Варна, Морска гимназия, Варна) с цел запознаване с производствената база и работния процес. Посещенията на различни специализирани курсове и вътрешнофирмени обучения се организират при необходимост.


 

Социална отговорност към околната среда

Булярд има специално назначени за цялостната дейност по опазване на околната среда лица. Една от отговорностите по отношение на дейността по опазване на околната среда е събирането на данни за количественото въздействие на производствения процес на предприятието върху околната среда като емисиите на вредните газове и прах на предприятието, използването на енергия, вода, консумативи, рециклиране на отпадъци и др. Поели сме ангажимент за стриктното следене, познаване и спазване на екологичното законодателство.

Като социално отговорна компания, Булярд отчита наличието на екологичен риск при вземане на решения за нови проекти и инвестиции.

Във връзка с дейността по опазване на чистотата и околната среда от служителите на предприятието, по силата на вътрешнофирмени заповеди всички служители, работници и подизпълнители на предприятието се задължават да почистват работното си място и да опазват околната среда. Търсят се начини за намаляване на вредните емисии в производството, поощряват се усилията за пестене на възобновяеми и невъзобновяеми източници. Сериозен фактор в процеса на проучване и определящ избора на нови доставчици и подизпълнители представлява ангажиментът им към опазване на околната среда. От подизпълнителите предприятието очаква да следват политиката по опазване на околната среда и пестене на източниците на вода и енергия. Освен вече съществуващите практики на предприятието, Булярд се заема с финансова подкрепа на различни екологични каузи, касаещи не само територията на дружеството, но и общината като цяло.


 
Етичност и отговорност към заинтересованите страни

Позицията на Булярд като социално отговорна компания определя важно място на всички заинтересовани страни, а именно: Подизпълнители, Служители, Клиенти, Конкурентни предприятия, държавни институции, регулиращи релевантните дейности (напр. РИОСВ). В отношенията си с всички тях дружеството толерира прозрачност и коректност като очаква в отговор също толкова яснота, безпристрастност и лоялност. Посредством комплекса от мерки в тази насока прави всичко възможно за постигане на баланс между своите интереси и тези на всички заинтересовани страни. От тази гледна точка за нас е важна позицията на контактните аудитории по отношение въпросите на корпоративната социална отговорност. Това неминуемо изгражда по-голямо взаимно доверие. При необходимост въпросите, свързани с КСО (вкл. и ангажимента към опазване на околната среда) се обсъждат на симпозиуми, семинари, изложения, оперативни срещи (напр. срещи на БНАКК с участието на членовете на асоциацията от бранша), при срещи с потенциални контрагенти и партньори, посредством писмена кореспонденция, циркулярни писма, вътрешнофирмени заповеди и доклади.

 
Участия в обществено важни проекти

Ангажиментът по опазване на околната среда, вкл. изграждане на пречиствателни станция, подмяна на ВиК инсталация и др., подкрепата на редица важни за района инициативи и мероприятия и поддържане на трудовата заетост в предприятието, опосредстват цялостната дейност на Булярд в посока участия в обществено значими и общополезни проекти.

 
Благотворителна дейност

Предприятието е съпричастно към съдбата на своите служители и обществото като цяло. Организацията се грижи за здравето на служителите си посредством събиране на средства и организиране на кампании в помощ на служители и работници на Булярд, изпаднали в тежко положение, събиране на средства за сираци и изоставени деца, финансово подпомагане на организации и институции.
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Уеб дизайн и изработка на сайт Интерсофт ООД