Управление на качеството

АНГАЖИМЕНТ НА РЪКОВОДСТВОТО КЪМ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 

Политиката на „Булярд корабостроителна индустрия” АД е ориентирана към създаването и предоставянето на качествени продукти и услуги, за да спечелим доверието на своите клиенти. Висшето ръководство на „Булярд корабостроителна индустрия” АД взе решение за въвеждането на Система за управление, създаваща предпоставки за постоянство в постиганото качество.
 

„Булярд Корабостроителна Индустрия” АД има дългосрочни цели за създаване на благоприятно за бизнеса и творческата инициатива общество от заинтересовани в общите цели сътрудници, доставчици и подизпълнители. Като крайна цел „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД поставя възможността да задоволява изискванията на своите клиенти, да увеличи възможностите си за производство и да възстанови позициите си на международния пазар.
 

Регламентираните правила и последователност при изпълнението на дейностите произтичащи от настоящата система за управление се явяват задължителни за всички служители, доставчици и подизпълнители на „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД.
 

Ръководството на „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД е лично ангажирано да осигури подходящи условия за ефективното функциониране на системата за управление, с цел изпълнение на дефинираната политика по качеството, ние сме убедени, че това е пътят позволяващ ни да постигнем желанията на нашите клиенти.

  

Политика по качеството
 

Ръководството на Дружеството дефинира следната политика по качеството:

„Основен приоритет на „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД е да извършва корабостроене и кораборемонт, използвайки максимално производствените възможности на предприятието, да задоволява изискванията на клиентите като им предоставя цялостна услуга и високо качество в срок. Да поддържа квалифициран и компетентен персонал и му осигурява възможности за развитие и кариера като по този начин се утвърди като една от сериозните, бързоразвиващи се и конкурентни фирми в европейската и световна корабостроителна индустрия.”

Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД