Политика по защита на данните


1. Какви данни събираме и обработваме?
Вашите лични данни се управляват и съхраняват съгласно нашата Политика за защита на личните данни. Можете да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на адрес www.bulyard.com.
„Булярд корабостроителна индустрия“ АД е Администратор на лични данни съгласно чл. 4, ал. 7 и Обработващ лични данни, съгласно чл. 4, ал. 8 на Регламент ЕС 2016/679.
Данните, които обработваме са определените от Регламент ЕС 2016/679 и действащата нормативната уредба на Република България.
2. Защо е необходимо да обработваме лични данни?
Вашите данни са ни необходими, за да изпълняваме:
  • изискванията на действащото законодателство за публични дружества;
  • изискванията на трудовото законодателство;
  • договорните си ангажименти.
3. Какво правим с Вашите данни?
Вашите лични данни могат да бъдат събрани от нас чрез:
  • предоставена от Вас информация;
  • подаване на документите при кандидатстване за работа в Дружеството или посредническа агенция за подбор на персонал;
  • попълнени от Вас Декларации, Служебни бележки и свидетелства за съдимост;
  • на базата на сключените от нас договори с контрагенти и свързаните с тях документи.
Данните се съхраняват и обработват в офиса на Дружеството с адрес: гр. Варна 9000, Южна промишлена зона.
Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на:
  • Търговски регистър, при Агенцията по вписванията и Общото събрание на акционерите под формата Доклад за дейността, който е част от Годишния финансов отчет на Дружеството (на индивидуална и консолидирана основа) и биографични справки, свидетелства за съдимост и декларации, в случаите на избор на членове на управителни и контролни органи;
  • НОИ, НАП, служба по трудова медицина и други органи, съгласно изискванията на действащото трудово законодателство;
  • одиторски организации.
4. Колко време съхраняваме Вашите данни?
Събраните от Вас лични данни се съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство на Република България или в рамките на определения давностен срок.
След изтичане на този срок всички документи, съдържащи Вашите лични данни, се изтриват или унищожават чрез нарязване.
5. Какви са Вашите права?
Ако считате, че Ваши лични данни, които обработваме, са непълни или некоректни, можете да поискате да се запознаете с тях. За да направите това обърнете се към нас и изпратете искането по приложения образец.
Правата си да ги актуализирате, блокирате обработката им или да поискате да бъдат изтрити можете да упражните като се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на е-мейл адреси dpo@bulgariaholding.com и office@bulyard.com или с писмо на адрес: гр. Варна 9000, Южна промишлена зона.
Ако желаете да отправите оплакване за начина, по който обработваме Вашите данни, молим да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на е-мейл адреси dpo@bulgariaholding.com и office@bulyard.com или с писмо на адрес: гр. Варна 9000, Южна промишлена зона. Ние ще разгледаме вашето оплакване и ще се свържем с Вас за разрешаване на проблема.
Ако и след това все още смятате, че данните Ви не са използвани правилно, съгласно закона, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 и е-мейл kzld@cpdp.bg.
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД