Опазване на околната среда
Ръководството на „Булярд корабостроителна индустрия” АД е поело сериозен ангажимент към опазването на околната среда. Дружеството си е поставило за цел да осигурява корабостроителни и кораборемонтни услуги, спазвайки всички приложими разпоредби за опазване на околната среда. Ние работим в сътрудничество с обществеността и регулаторните органи за прилагането на изпитани управленски практики, които ни подсигуряват изпълнение на дейностите, опазвайки околната среда. Приоритет за нашето Дружество е планирането и изпълнението на  производствените процеси да бъде с акцент към предотвратяване на замърсяването.
Дружеството постоянно анализира риска от възникване на събития, които могат да окажат негативно въздействие върху обществото, работниците и служителите, или околната среда, и прилага адекватни мерки за избягването им.
 
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД