Грижа за околната среда
„Булярд Корабостроителна Индустрия” АД има ангажимент към опазване на околната среда. Политиката на Булярд е да осигурява корабостроителни и кораборемонтни услуги на клиентите, спазвайки всички приложими разпоредби за опазване на околната среда. И което е по-важно, ще работим в сътрудничество с обществата и регулаторните органи за прилагането на изпитани управленски практики, които ни подсигуряват изпълнение на дейностите, опазвайки околната среда. Приоритет за нашата организация е проектирането, работата и поддържането на производствената дейност на корабостроителницата с насочено внимание към предотвратяване на замърсяване. Ще вложим усилия в ликвидирането на предвидими опасности, които могат да окажат негативно въздействие върху обществото, персонала или околната среда.
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД